Launching Ceremony

17 Oct 2015
10:25 am-10:30 am
Main Theater - 3rd Floor

Launching Ceremony

  • Ori Inbar – Co-Founder & CEO of AugmentedReality.org
  • Guosheng Yang – Vice Secretary, Xi’an Business Bureau
  • Renhua Yang – Deputy Director of Xi’an High-Tech Zone Management Committee
  • Yijian Wu – President of Board of Directors of Ginwa Investment Group